Το Μάζεμα Των Ελαιών - Olive Harvest  1933

by Theophilos Θεόφιλος

Credit: 
Image may be subject to copyrights