Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

Portrait of Johanna Barbara de la Kethulle (....-1686)  1639

by Michiel Jansz van Mierevelt

painting by Michiel van Mierevelt (Museum: Geldersch Landschap en Kasteelen)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons