Η γέννησις του Ιησού Χριστου / Nativity  2010

by Nikolaos Kallis

Credit: 
All rights reserved. Exhibited on USEUM with the permission of the rights owner.