Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

Portrait of Johan de Witt (1625-1672)  1668

by Jan de Baen

painting by Jan de Baen (Dordrechts Museum DM/895/377) (Museum: Dordrechts Museum)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons