Exhibit image
e-Card
1 7.0 (1)

Untitled 

by Vasily Vereshchagin

painting by Vasily Vereshchagin (Museum: The V. V. Vereshchagin Mykolaiv Art Museum)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons