Exhibit image
e-Card
1 0.0 (0)

Portrait of Vera Nikolayevna Tretyakova  1879

by Ivan Kramskoi

painting ny Ivan Kramskoy, 1879 (Museum: Tretyakov Gallery)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons