Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

Mozes en de dochters van Jethro in Midian  1635

by Gerrit Claesz Bleker

painting by Gerrit Claesz. Bleker (Museum: Fries Museum)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons