Erechtheion  1882

by Vasily Polenov

painting by Vasily Polenov (Museum: Tretyakov Gallery)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons